२०७४ असार १२ गते स्वम्भुनाथ मन्दिर आसपासका तस्बीरहरु

२०७४ असार १२ गते स्वम्भुनाथ मन्दिर आसपासका तस्बीरहरु

20170626_153948

20170626_154113

20170626_154135

20170626_160537

20170626_162332

20170626_162334

20170626_162817

20170626_162819

20170626_162856

20170626_162911

20170626_163923

20170626_163926

20170626_163928

20170626_165330